Monroe County Florida

Permit Information

Parcel ID: 00514760000000
Parcel ID 00514760000000
Permit Number 03301792
Permit Type 40 - ENCLOSURE-V-ZONE
Property Address BK2 LT14 STILLWRIGHT POINT
Status CLOSED