Monroe County Florida

Permit Information

Parcel ID: 00500300000000
Parcel ID 00500300000000
Permit Number 02305301
Permit Type 40 - ENCLOSURE-V-ZONE
Property Address BK 12 LT 18 KEY LARGO OCN
Status CLOSED