Monroe County Florida

Permit Information

Parcel ID: 00496131006000
Parcel ID 00496131006000
Permit Number 89302715
Permit Type 40 - ENCLOSURE-V-ZONE
Property Address 31 MUTINY PL
Status VOID