Monroe County Florida

Permit Information

Parcel ID: 00486210000000
Parcel ID 00486210000000
Permit Number 03300861
Permit Type 63 - XXXBIO MISCELLANEOUS
Property Address LT 20 WYNKEN BLYNKEN NODD
Status EXPIRED