Monroe County Florida

Permit Information

Parcel ID: 00474980000000
Parcel ID 00474980000000
Permit Number 04305624
Permit Type 55 - PLUMBING
Property Address LT17 BK6 LARGO SOUND VLG
Status EXPIRED