Monroe County Florida

Permit Information

Parcel ID: 00462560000000
Parcel ID 00462560000000
Permit Number 04304288
Permit Type 37 - BOAT DAVITS-LIFTS
Property Address BK20 LT8 KEY LARGO TRL VLG
Status EXPIRED