Monroe County Florida

Permit Information

Parcel ID: 00378520000000
Parcel ID 00378520000000
Permit Number 09202678
Permit Type 40 - ENCLOSURE-V-ZONE
Property Address BK 1 LT 13 DUCK KEY CENTER
Status EXPIRED